Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης Εργασιακός Χώρος Μάθησης για οργανισμούς

Με βάση τις δραστηριότητες και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί καθώς και τις απόψεις εργοδοτών και εργαζομένων ως προς τη μετατροπή των χώρων εργασίας σε χώρους ολιστικής και διαρκούς μάθησης, το σύστημα πιστοποίησης Εργασιακός Χώρος Μάθησης σχεδιάζεται και εφαρμόζεται πιλοτικά, μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την πραγματοποίηση ελέγχων και την παροχή της πιστοποίησης σε συγκεκριμένο αριθμό οργανισμών.

DOWNLOAD FULL VERSION
“Learning Workplace” Certification Regulation