Υλοποίηση έρευνας για τον προσδιορισμό των απόψεων Εργοδοτών και Εργαζομένων ως προς τη μάθηση που συντελείται στον εργασιακό χώρο

Μέσα από την υλοποίηση έρευνας πεδίου με ομάδες εστίασης στις οποίες συμμετέχουν εργοδότες και εργαζόμενοι, επιτυγχάνεται:

  1. Ο προσδιορισμός των απόψεων και της υφιστάμενης στάσης εργοδοτών και εργαζομένων ως προς τη μάθηση που συντελείται στον εργασιακό χώρο.
  2. Ο εντοπισμός πιθανών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν για την υποστήριξη της μάθησης που συντελείται στον εργασιακό χώρο.
Aggregate Report Presenting the Results of the Research