Στοιχεία Έργου και Χρηματοδότηση

Αριθμός Συμφωνίας: 612910-EPP-1-2019-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ημερομηνία Έναρξης: 01.01.2020
Ημερομηνία Λήξης: 30.06.2023

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: EACEA 36/2018

Βασική Δράση 3: Support for Policy Reform – Initiatives for Policy Innovation – European Forward-Looking Cooperation Projectsin the Fields of Education and Training

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.