Στοιχεία Έργου και Χρηματοδότηση

Αριθμός Συμφωνίας: 612910-EPP-1-2019-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ημερομηνία Έναρξης: 01.01.2020
Ημερομηνία Λήξης: 30.06.2023

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: EACEA 36/2018

Βασική Δράση 3: Support for Policy Reform – Initiatives for Policy Innovation – European Forward-Looking Cooperation Projectsin the Fields of Education and Training

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.