Στοιχεία Έργου και Χρηματοδότηση

Αριθμός Συμφωνίας: 612910-EPP-1-2019-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ημερομηνία Έναρξης: 01.01.2020

Ημερομηνία Λήξης: 31.12.2022

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: EACEA 36/2018

Βασική Δράση 3: Support for Policy Reform – Initiatives for Policy Innovation – European Forward-Looking Cooperation Projects

in the Fields of Education and Training

This project has been funded with support from the European Commission. The publication [communication] reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.