Ομάδες-στόχοι

Εργοδότες

Εργαζόμενοι

Οφέλη

Οφέλη

Αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τους οργανισμούς που θα μετατραπούν σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης.

Πακέτο στοχευμένων δραστηριοτήτων και αντίστοιχων εργαλείων, τα οποία θα υποστηρίζουν τη διαρκή μάθηση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Καθώς οι εργαζόμενοι περνούν μεγάλο μέρος του ημερήσιου χρόνου τους δουλεύοντας, ο χώρος εργασίας πρέπει να αποτελεί σημαντικό περιβάλλον μάθησης. Μέσα από τις δραστηριότητες και τα εργαλεία αυτά, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν όχι μόνο δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας τους αλλά και βασικές εγκάρσιες δεξιότητες, οι οποίες θα τους καταστήσουν πιο αποτελεσματικούς στην εργασία τους και πιο ανθεκτικούς στις διάφορες αλλαγές στη σταδιοδρομία και τη ζωή τους.

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

 • Συμμετοχή σε ομάδες εστίασης για εργοδότες και εκπροσώπους εργοδοτών, για να αναλύσουν τις ανάγκες και να εκφράσουν τις απόψεις τους ως προς την κύρια στόχευση που θα πρέπει να έχουν οι Εργασιακοί Χώροι Μάθησης και το τι είδους δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούν.
 • Συμμετοχή στο πιλοτικό εργαστήριo «Θετική Στάση Εργοδοτών ως προς τη Σημασία Μετατροπής των Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης» για εργοδότες και επροσώπους εργοδοτών.
 • Πιστοποίηση των οργανισμών τους ως Εργασιακοί Χώροι Μάθησης.
 • Συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του έργου, για να μοιραστούν την εμπειρία μάθησης που είχαν στους εργασιακούς τους χώρους και να ενημερωθούν για τις εμπειρίες άλλων εργοδοτών και εκπροσώπων εργοδοτών στην Ευρώπη.
 
 • Συμμετοχή σε ομάδες εστίασης για εργαζόμενους, για να αναλύσουν τις ανάγκες και να εκφράσουν τις απόψεις τους ως προς την κύρια στόχευση που θα πρέπει να έχουν οι Εργασιακοί Χώροι Μάθησης και το τι είδους δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούν.
 • Συμμετοχή σε δύο πιλοτικά εργαστήρια για εργαζόμενους:
  • «Θετική Στάση Εργαζομένων ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Μάθησης»
  • «Έξι Κορυφαίες Εγκάρσιες Δεξιότητες για Εργαζόμενους»
 • Αξιολόγηση των έξι βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει και πιστοποίησή τους με ISO17024, μετά από επιτυχία σε σχετική εξέταση.
 • Συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του έργου, για να μοιραστούν την εμπειρία μάθησης στον εργασιακό τους χώρο και να ενημερωθούν για τις εμπειρίες άλλων εργαζομένων στην Ευρώπη.