Αποτελέσματα

1. Εφαρμογή έρευνας για τον προσδιορισμό των απόψεων των Εργοδοτών και των Εργαζομένων όσον αφορά την μάθηση/ εκπαίδευση που συντελείται στον εργασιακό χώρο.

Οι στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι διττοί:

• Να προσδιοριστεί τη στάση των εργοδοτών και των
εργαζομένων όσον αφορά τη μάθηση που συντελείται
στον εργασιακό χώρο.

• Να προσδιοριστούν οι πιθανές δραστηριότητες που θα
μπορούσαν να υλοποιηθούν για την υποστήριξη της μάθησης
που συντελείται στον χώρο εργασίας.

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στη μετατροπή των οργανισμών/εταιρειών σε χώρους εργασίας που προωθούν την μάθηση καθώς επίσης σχεδιασμός και ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων για την εφαρμογή τους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος περιλαμβάνουν:

• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Το σύστημα θα είναι ευέλικτο και
προσαρμόσιμο σε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη οργανισμών/
εταιρειών.
• Για την οργάνωση: Ευθυγράμμιση με τη στρατηγική και τους στόχους
του οργανισμού/εταιρείας.
• Για τους εργαζομένους: Παροχή δυνατότητας διά βίου μάθησης για
τους εκπαιδευόμενους (όχι μόνο όσον αφορά στα καθήκοντα που
συμπεριλαμβάνονται στην τρέχουσα εργασία).
• Κίνητρα για τον οργανισμό (πιστοποίηση ISO).
• Κίνητρα στους εργαζομένους (17024 ISO πιστοποίηση για εγκάρσιες
/μεταβιβάσιμες δεξιότητες και διαβατήριο επίτευξης-«passport
of achievement»).

Αυτή η προσέγγιση θα περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδικασιών καιδραστηριοτήτων (ευθυγραμμισμένες με τις δέκα θεματικές / ενότητες) καθώς και απαραίτητων εργαλείων, που θα οδηγήσουν σε αυτήν την ολιστική μετατροπή των οργανισμών/εταιρειών. Αυτές οι διαδικασίες και δραστηριότητες θα ενσωματωθούν σε ένα σύστημα πιστοποίησης που θα οδηγήσει στην παροχή πιστοποιητικού ISO σε οργανισμούς/εταιρείες που συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο.

3. Ανάπτυξη θετικής στάσης για τους εργοδότες σχετικά με τη σημασία της μετατροπής των οργανισμών/εταιρειών σε χώρους εργασίας που προωθούν την μάθηση .

Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εργαστηρίων καθώς και με την αξιολόγηση της στάσης των εργοδοτών πριν και μετά τα εργαστήρια.

Εργαλείο Αξιολόγησης Στάσεων για την Ευαισθητοποίηση των Εργοδοτών ως προς τη Μετατροπή Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης

4. Ανάπτυξη θετικής στάσης των εργαζομένων ως προς την ανάπτυξη των εργασιακών χώρων μάθησης. Ανάπτυξη των εγκάρσιων μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων των εργαζομένων και των εργαζομένων και επικύρωση τους (ISO17024).

Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίων τόσο για την ανάπτυξη των εγκάρσιων /μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων όσο και για την ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση που συντελείται στους χώρους εργασίας. Οι εγκάρσιες /μεταβιβάσιμες δεξιότητες θα πιστοποιούνται μέσω του ISO17024.

Εργαλείο Αξιολόγησης Στάσεων για την Ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων ως προς τη Μετατροπή Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης

5. Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή της πιστοποίησης για οργανισμούς/εταιρείες.

Με βάση την εμπειρία από τις παραπάνω δραστηριοτήτες, το πρότυπο για τους οργανισμούς /εταιρείες θα σχεδιαστεί και θα δοκιμαστεί πιλοτικά.

DOWNLOAD FULL VERSION