Στόχοι

  • Η ανάπτυξη της πιστοποίησης ISO για οργανισμούς που θα μετατραπούν σε Εργασιακούς Χώρους Διαρκούς Μάθησης.
  • Ο εντοπισμός ή/και σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να διεξάγει ένας οργανισμός, για να μετατραπεί σε Εργασιακό Χώρο Διαρκούς Μάθησης, οι οποίες θα ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των οργανισμών όσο και των εργαζομένων, καθώς και η συμπερίληψη τους στο σύστημα πιστοποίησης.
  • Η καλλιέργεια θετικής στάσης ως προς τη μετατροπή των οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Διαρκούς Μάθησης, μέσω του σχεδιασμού ερωτηματολογίων ελέγχου στάσεων και εκπαιδευτικού υλικού αλλά και μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων εγαστηρίων για εργοδότες και εργαζόμενους, με στόχο την από κοινού υποστήριξη της διαδικασίας.
  • Η εστίαση στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων στους εργασιακούς χώρους, πρωτίστως μέσω εργαστηρίων (βασική εκπαίδευση μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που θα σχεδιαστεί) και στη συνέχεια, μέσα από την υλοποίηση άλλων μαθησιακών δραστηριοτήτων.
  • Η επικύρωση της ανάπτυξης των κύριων εγκάρσιων δεξιοτήτων των εργαζομένων, μέσω της δημιουργίας ενός εργαλείου αξιολόγησης που θα οδηγεί σε πιστοποίηση ISO17024.
  • Η ανάπτυξη ενός δικτύου συμβούλων, οι οποίοι θα δρουν ως πρεσβευτές του έργου και θα οδηγούν τους οργανισμους στη μετατροπή τους σε Εργασιακούς Χώρους Διαρκούς Μάθησης.