Στόχοι

  • Δημιουργία πιστοποίησης για τους οργανισμούς που επιτυγχάνουν να μετατραπούν σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης.
  • Εντοπισμός και σχεδιασμός δραστηριοτήτων που ένας οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει, ώστε να ονομάζεται «Εργασιακός Χώρος Μάθησης», οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο σύστημα πιστοποίησης για οργανισμούς που θα δημιουργηθεί.
  • Ανάπτυξη θετικής στάσης από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους ως προς τη μετατροπή των οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης, μέσω του σχεδιασμού εργαλείων αξιολόγησης της στάσης τους και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και μέσω της υλοποίησης εργαστηρίων για εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζόμενους, ώστε και οι δύο πλευρές να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη διαδικασία.
  •  
  • Ανάπτυξη βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, πρωτίστως μέσω εκπαίδευσης στο πλαίσιο εργαστηρίων (με τη χρήση του εκπαιδευτικό υλικού που θα δημιουργηθεί) και δευτερευόντως μέσω της υλοποίησης άλλων μαθησιακών δραστηριοτήτων.
  • Επικύρωση των βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων των εργαζομένων, μέσω της δημιουργίας ενός εργαλείου αξιολόγησης ατομικών δεξιοτήτων, το οποίο θα οδηγεί σε πιστοποίηση ISO17024.
  • Ανάπτυξη δικτύου συμβούλων, οι οποίοι θα ενεργούν ως πρεσβευτές του έργου και θα καθοδηγούν τους οργανισμούς στη μετατροπή τους σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης.