Σχεδιασμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στη μετατροπή των οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης καθώς και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή τους

Οι δραστηριότητες και τα εργαλεία που θα συμπεριληφούν στο σύστημα πιστοποίησης για τη μετατροπή των οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης, χαρακτηρίζονται από:

  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Το σύστημα θα είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη οργανισμών.
  • Ευθυγράμμιση με τη στρατηγική και τους στόχους του οργανισμού.
  • Παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης για τους εργαζόμενους τόσο στο αντικείμενο της εργασίας τους όσο και σε εγκάρσιες δεξιότητες.

Οι διαδικασίες, οι δραστηριότητες και τα εργαλεία που θα περιλαμβάνονται στο σύστημα πιστοποίησης, θα είναι ευθυγραμμισμένες με τα δέκα «Δομικά Στοιχεία» Προώθησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Χώρο Εργασίας, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2016-2018 «Eκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η υλοποίηση/χρήση τους θα οδηγεί τους οργανισμούς στη λήψη της πιστοποίησης Εργασιακός Χώρος Μάθησης, η οποία θα τους καθιστά πρότυπους χώρους προώθησης της μάθησης στην εργασία.